کیمیا گستر تنها

ویتامین ها
🔹انواع ویتامین به دو دسته تقسیم میشود:
۱) محلول در آب
Vit B

🔻B1 Thiamine
🔻B2 Riboflavin
🔻B3 niacin
🔻B5 ‌ pantothenic
🔻 B6‌ ‌ pyridoxine
🔻B7 biotin
🔻B9 ‌‌‌ folates folic acid
🔻B12 Cyanocobalamin

Vit C Ascorbic acid

۲) محلول در چربی :

🔸Vit D2 Ergocalciferol
🔸Vit D3 cholecalciferol

🔹Vit E Tocopherol

🔹Vit K phylloquinone
( K1 K2 K3 K4)

🔹Vit A retinal

ویتامین A
C20H29OH

یک الکل مونوهیدریک ِغیر اشباع بوده که زنجیره کربنی آن دارای چهار اتصال دو گانه است.
این ویتامین به صورت کریستالی جامد و زرد رنگ بوده و در آب نامحلول و در چربی و حلال های مختلف چربی محلول است.

در مجاورت هوا و نور به سادگی بر اثر اکسیداسیون از بین می رود.

ترکیبی به فرمولC20H27OH در ماهی یافت شده که از نظر ساختمانی شباهت نزدیکی به ویتامینA دارد، این ترکیب را دی هایدرو رتینول یا ویتامین A2 میخوانند.
ویتامین A دارای تعداد زیادی ایزومر های سیس و ترانس میباشد ولی همگی این ایزومر ها در طبیعت یافت نمیشود

مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!
×